Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z Instytutem jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes prawny, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Przechowywanie danych osobowych

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Państwem korespondencji mailowej w tym przedmiocie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesłania pytania/zgłoszenia;

5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej;

Dokładna podstawa prawna:

a) dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na stanowiskach rejestracyjnych, czy w gabinecie lekarskim – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

b) dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

c) dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im informacji o stanie zdrowia Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:

a) innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,

b) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym,

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa/Państwa dziecka danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich/Państwa dziecka danych osobowych w siedzibie Administratora

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Zgodnie z art. 6 lit. a) w zw. w art. 7) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem lub pytaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa”.