CWBK

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Projekt finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwój finansowanego przez Agencję Badań Medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Nr Umowy: 2020/ABM/03/00003

Kwota dofinansowania: 9 212 253,55 zł

Okres realizacji: 1.10.2020-30.09.2024

Cel projektu: stworzenie odrębnego ośrodka badań klinicznych (Centrum Wsparcia Badań Klinicznych) w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher jako systemowego elementu zintegrowanego leczenia, doskonalenia praktyki klinicznej i rozwoju naukowego

nigrir-budynek

Cel zostanie osiągnięty dzięki likwidacji barier w obszarze badań klinicznych poprzez m.in. centralizację procesów zarządzania badaniami, skrócenie czasu negocjowania umów, uzupełnienie braków kadrowych i kompetencyjnych, wprowadzenie jednego punkt kontaktu, wystandaryzowanie procesów, poszerzenie współpracy z POZ i organizacjami pacjenckimi w zakresie informowania pacjentów o badaniach, rozszerzenie pracy z bazami danych na etapie feasibility i realizacji, implementację dedykowanego systemu zarządzania i wspierających systemów, w tym IT do zarzadzania całym procesem badania, a w efekcie ciągłe gromadzenie i raportowanie wskaźników efektywności procesów i projektów.

Pozyskane finansowanie pozwala na stworzenie niezależnej finansowo jednostki organizacyjnej, z własną kadrą z przeznaczeniem do administracyjnego i logistycznego wsparcia komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych w Instytucie. Powstanie CWBK daje Instytutowi możliwość uzyskania statutu unikalnej jednostki w obszarze chorób geriatrycznych, autoimmunologicznych i reumatycznych w Polsce z otwartym dostępem do infrastruktury badawczej, oferującej szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych i diagnostycznych. Dzięki temu Instytut stanie się platformą rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz będzie pełnił będzie funkcję inkubatora nowych technologii. CWBK umożliwia nawiązanie nowych przedsięwzięć z krajowym i międzynarodowym środowiskiem naukowym, otworzy drogę do nowych projektów i metod diagnostycznych oraz rozwiązań dla leczenia przyszłości, czyli leczenia spersonalizowanego. Utworzenie CWBK znacząco zwiększa dostępność innowacyjnych terapii dla pacjentów, zarówno tych starszych, cierpiących na wiele współistniejących chorób, jak i pacjentów cierpiących m.in. na schorzenia reumatologiczne, choroby rzadkie i autoimmunologiczne. Możliwość uczestniczenia tych pacjentów w badania klinicznych nie tylko otworzy im możliwości leczenia za pomocą leków i terapii niefinansowanych przez NFZ, ale także zmniejszy koszty dostępu do leczenia i zmniejszy koszty leczenia.

Instytut ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami immunologicznymi oraz chorobami wieku starczego, przejmuje opiekę nad chorymi sprawiającymi trudności diagnostyczne i/lub lecznicze z terenu całej Polski. W obszarze badań znajdą się dwa globalne zagrożenia zdrowotne, jakimi są choroby cywilizacyjne oraz choroby związane z procesami starzenia się. Leczenie chorób wieku starczego jest dziedziną, której dotychczas nie poświęcano wystarczającej uwagi. Znaczenie tej dziedziny medycyny w Polsce i na świecie szybko wzrasta wraz ze starzejącym się społeczeństwem i wydłużaniem średniej życia, i będzie dalej rosnąć w następnych kilkudziesięciu latach. Ponadto, w przypadku niektórych dziedzin terapeutycznych, a szczególnie tych, wykorzystujących innowacyjne terapie, na przykład w chorobach rzadkich czy autoimmunologicznych, koszt leczenia jest bardzo wysoki.

Pozyskane dofinansowanie w ramach konkursu umożliwia realizację misji w obszarze badań klinicznych, którą jest wykorzystanie najwyższych posiadanych kompetencji i innowacyjnego modelu zarządzania, aby poprzez najnowsze osiągnięcia nauki zapewnić dostęp potrzebującym pacjentom do nowoczesnych form leczenia, poprawić stan zdrowia i jakości życia pacjentów z zachowaniem najwyższych światowych standardów oraz przyczynienie się do wzrostu innowacyjności systemu opieki zdrowotnej. Instytut rozwijać będzie również współpracę międzynarodową, aby jej efektem było włączenie Polski w nurt kluczowych badań prowadzonych na świecie.

W CWBK Instytut będzie dążyć do poszukiwania nowych biomarkerów wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, terapii spersonalizowanej, udoskonalenia metod obrazowania medycznego i metod diagnostycznych oraz wprowadzenia na rynek nowatorskich testów genetyczno-immunologicznych.

Aspiracją Instytutu jest osiągnięcie pozycji wiodącego ośrodka badań klinicznych w Polsce w zakresie specjalizacji Instytutu, wzrost liczby uczestników oraz ilości i wartości prowadzonych badań klinicznych.

„Projekt finansowany/współfinansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2020/ABM/03/00003”.