Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa CWBK NIGRiR

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej CWBK.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

• Powtarzające się nazwy linków na kilku podstronach.

• Brak tłumaczenia systemem języka migowego i czytanego.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację wstępną sporządzono dnia: 24.01.2022

Status: w trakcie przygotowania

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności: Magdalena Wijatkowska

E-mail: magdalena.wijatkowska@spartanska.pl

Tel.: (22) 670 93 20

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Adres organu odwoławczego: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher, Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl

Tel.: (22) 670 93 20

Dostępność architektoniczna budynku NIGRiR

• Do budynku Instytutu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Spartańskiej, prowadzą do niego schody lub podjazd niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

• Na terenie Instytutu są miejsca parkingowe, z miejscami dla niepełnosprawnych, blisko wejścia do budynku.

• Przy wejściu do budynku głównego są osoby do udzielania informacji.

• W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek posiada dwie windy główne i dwie windy umiejscowione na schodach-platformy.

• W budynku holu głównego nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością, toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w nowo wyremontowanych klinikach.

• Do Instytutu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W Instytucie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.